موزه ملی کارتاژ در تونس

مجله معماران
موزه ملی کارتاژ در تونس

اتحادیه بین‌المللی معماران (UIA) مسابقه‌ای بین‌المللی برای ارتقای آکروپولیس بیرسا و موزه ملی کارتاژ در تونس راه‌اندازی کرده است. [Deadline: 2 December 2022]

The post موزه ملی کارتاژ در تونس اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع