نام‌های برتر برای شغل ۱۵ میلیون پوندی در مرکز میراث دامفریز صف می‌کشند

مجله معماران
نام‌های برتر برای شغل ۱۵ میلیون پوندی در مرکز میراث دامفریز صف می‌کشند

RIAS یک لیست تمام ستاره از فینالیست های مسابقه را برای طراحی یک مرکز فرهنگی 15 میلیون پوندی در The Crichton، یک بیمارستان روانی سابق در Dumfries معرفی کرده است.پست نام‌های برتر برای 15 میلیون پوند کار در مرکز میراث دامفریز اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
ریچارد ویتمنبع