نگرانی های فروپاشی بیمارستان یک سال پس از گزارش های اولیه دوباره ظاهر می شود


مجله معماران
نگرانی های فروپاشی بیمارستان یک سال پس از گزارش های اولیه دوباره ظاهر می شود

وزرا فاش کردند که 34 ساختمان بیمارستان در انگلیس دارای سقف های بتنی هستند که در معرض خطر ریزش قرار دارند.

The post نگرانی‌های فروپاشی بیمارستان یک سال پس از انتشار گزارش‌های اولیه اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
مایل بودنمنبع