هانت به ایستگاه Euston HS2 متعهد می شود: “تا آخر راه خواهد رفت”


مجله معماران
هانت به ایستگاه Euston HS2 متعهد می شود: “تا آخر راه خواهد رفت”

جرمی هانت صدر اعظم گزارش هایی مبنی بر اینکه پایانه پیشنهادی High Speed ​​2 (HS2) Grimshaw در لندن Euston ممکن است خفه شود را رد کرد.

The post هانت به ایستگاه Euston HS2 متعهد شد: “تا آخر راه خواهد رفت” اولین بار در مجله The Architects’
جینو اسپوکیامنبع