هاپکینز برای هتل دو برجی واکسهال تاییدیه گرفت

The post تایید هاپکینز برای هتل دو برجی واکسهال اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
مایل بودنمنبع

مجله معماران
هاپکینز برای هتل دو برجی واکسهال تاییدیه گرفت

شورای لمبث طرح های معماران هاپکینز را برای ساختمان هتلی دو برجی در آلبرت انبانکمنت در واکسهال، جنوب غربی لندن تایید کرده است.