وارد پارک، شهرستان داون

The post Ward Park, County Down اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع مجله معماران
وارد پارک، شهرستان داون

شورای شهر آردز و نورث داون در حال استخدام یک تیم طراحی برای ارتقاء عمده پارک وارد در بانگور، ایرلند شمالی است. [Deadline: 15 November 2023]