وزیر مسکن جدید لی رولی معرفی شد


مجله معماران
وزیر مسکن جدید لی رولی معرفی شد

لی رولی توسط دولت به عنوان وزیر مسکن جدید معرفی شده است – چهارمین وزیر مسکن از ابتدای سال

پست وزیر مسکن جدید به عنوان لی رولی اعلام شد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
الا جسلمنبع