وزیر مسکن جدید لی رولی معرفی شد

پست وزیر مسکن جدید به عنوان لی رولی اعلام شد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
الا جسلمنبع مجله معماران
وزیر مسکن جدید لی رولی معرفی شد

لی رولی توسط دولت به عنوان وزیر مسکن جدید معرفی شده است – چهارمین وزیر مسکن از ابتدای سال