پارک ملی آلبانی مسابقه ای را برای مرکز بازدیدکنندگان راه اندازی کرد

مجله معماران
پارک ملی آلبانی مسابقه ای را برای مرکز بازدیدکنندگان راه اندازی کرد

یک مسابقه بین‌المللی برای طراحی یک مرکز بازدیدکننده بدون کربن در پارک ملی تاریخی بوترینت در آلبانی برگزار می‌شود. [Deadline: 24 October 2022]

پست مسابقه پارک ملی آلبانی برای مرکز بازدیدکنندگان راه اندازی شد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچر



منبع