پرسل برای تعمیر کار کالج نیال مک لافلین آکسفورد وارد شد

مجله معماران
پرسل برای تعمیر کار کالج نیال مک لافلین آکسفورد وارد شد

Purcell برای تعمیر یک ساختمان دانشگاه آکسفورد توسط معماران نیال مک لافلین که از “زوال سریع” اطراف پنجره خود رنج می برد مأمور شده است.

پستی که پرسل برای تعمیر شغل کالج نیال مک لافلین آکسفورد وارد شد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
جینو اسپوکیامنبع