پنل بررسی طراحی کرودون


مجله معماران
پنل بررسی طراحی کرودون

شورای Croydon در حال جذب اعضا برای پانل بررسی طراحی جدید خود با 25 نفر است [Deadline: 28 October 2022]

پست پنل بررسی طراحی کرودون اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع