پیتر باربر برای سرپرستی اتاق معماری نمایشگاه تابستانی آکادمی سلطنتی


مجله معماران
پیتر باربر برای سرپرستی اتاق معماری نمایشگاه تابستانی آکادمی سلطنتی

پیتر باربر، معمار مشهور مسکن، اتاق معماری را در نمایشگاه تابستانی آکادمی سلطنتی (RA) سال آینده سرپرستی خواهد کرد.

The post پیتر باربر سرپرستی اتاق معماری نمایشگاه تابستانی آکادمی سلطنتی را بر عهده گرفت اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
مایل بودنمنبع