چارچوب شورای شهرستان کنت 2023-27

پست چارچوب شورای شهرستان کنت 2023-27 اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع مجله معماران
چارچوب شورای شهرستان کنت 2023-27

شورای شهرستان کنت یک تدارکات دو مرحله ای برای چارچوب خدمات مشاوره ساخت و ساز جدید 138 میلیون پوندی خود اعلام کرده است. [Deadline: 9 December 2022]