چارچوب مسکن Apex

مجله معماران
چارچوب مسکن Apex

انجمن مسکن Apex چارچوب معماری جدیدی را برای پروژه های مسکن اجتماعی در سراسر ایرلند شمالی راه اندازی کرده است [Deadline: 3 November 2022]

The post چارچوب Apex Housing اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع