چارچوب LHC 2023-27

پست چارچوب LHC 2023-27 اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع مجله معماران
چارچوب LHC 2023-27

متخصص تدارکات LHC چارچوب جدیدی را برای پروژه های مسکن بخش عمومی در سراسر بریتانیا اعلام کرده است [Deadline: 13 October 2022]