چتر هیلانمن، گلاسکو


مجله معماران
چتر هیلانمن، گلاسکو

شورای شهر گلاسکو به دنبال یک معمار برای بازنگری پل راه آهن تاریخی با دیوارهای شیشه ای معروف به “چتر هیلانمن” است. [Deadline: 5 October 2022]

پست چتر هیلانمن، گلاسکو اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع