چتر هیلانمن، گلاسکو

پست چتر هیلانمن، گلاسکو اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع مجله معماران
چتر هیلانمن، گلاسکو

شورای شهر گلاسکو به دنبال یک معمار برای بازنگری پل راه آهن تاریخی با دیوارهای شیشه ای معروف به “چتر هیلانمن” است. [Deadline: 5 October 2022]