چرا جنبش B Corp در محیط ساخته شده سر و صدا می کند؟

مجله معماران
چرا جنبش B Corp در محیط ساخته شده سر و صدا می کند؟

با نزدیک شدن به پایان ماه شرکت B، هتی هارتمن به این موضوع فکر می کند که چرا، با وجود تردیدها، معماران و توسعه دهندگان اعتبار می گیرند.

The post چرا جنبش B Corp محیط ساخته شده سر و صدا می کند اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
هتی هارتمنمنبع