چه چیز جالبی در مورد مدعیان جایزه RIBA استرلینگ امسال وجود دارد؟

مجله معماران
چه چیز جالبی در مورد مدعیان جایزه RIBA استرلینگ امسال وجود دارد؟

از آنجایی که بریتانیا به آرامی نسبت به گرم ترین روز ثبت شده، سرد می شود، فهرست نهایی استرلینگ اعلام می شود. این دسته از بهترین ساختمان های اعلام شده در بریتانیا در مورد آمادگی معماری برای تغییر آب و هوای ما به ما چه می گوید؟ اسمیت مرداک می پرسد

The post چه چیز جالبی در مورد مدعیان جایزه RIBA استرلینگ امسال وجود دارد؟ اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
آلن گوردونمنبع