کانال 4 پوشش خانه سال RIBA را حذف کرد

The post کانال 4 پوشش خانه سال RIBA را حذف کرد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
جینو اسپوکیا



منبع

مجله معماران
کانال 4 پوشش خانه سال RIBA را حذف کرد

گراند دیزاینز: خانه سال امسال پس از اینکه کانال 4 پوشش خبری سالانه جایزه سالانه RIBA را حذف کرد، خانه سال در تلویزیون ظاهر نمی شود.