کتاب طرح: کیتی مارکس

The post Sketchbook: Katy Marks اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
آلن گوردونمنبع

مجله معماران
کتاب طرح: کیتی مارکس

سری کتاب‌های طراحی AJ، ویترینی از طرح‌ها و طرح‌های مفهومی توسط معماران و طراحان است. طرح‌های امروزی توسط کیتی مارکس، مدیر دفتر طراحی Citizens طراحی شده استتحریریه اخبار معماری آریانا