گوو قصد دارد در طرح‌های مسکن جدید، علف‌های تقلبی را سرکوب کند


مجله معماران
گوو قصد دارد در طرح‌های مسکن جدید، علف‌های تقلبی را سرکوب کند

به گزارش رسانه ها، مایکل گوو، وزیر مسکن، قصد دارد از گذاشتن چمن مصنوعی در طرح های مسکن جدید توسط توسعه دهندگان جلوگیری کند.

The post برنامه Gove برای سرکوب علف های تقلبی در طرح های مسکن جدید اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
مایل بودن



منبع