AHMM اولین سالن تئاتر جدید وست اند را در 50 سال اخیر ایجاد می کند


مجله معماران
AHMM اولین سالن تئاتر جدید وست اند را در 50 سال اخیر ایجاد می کند

اولین سالن تئاتر West End در نیم قرن اخیر که توسط AHMM طراحی شده است، در پاییز امسال در سوهو پلیس افتتاح می شود.

The post AHMM اولین سالن تئاتر جدید وست اند را پس از 50 سال ایجاد می کند اولین بار در The Architects’ Journal ظاهر شد.
فران ویلیامزمنبع