Archio برای خانه های صورتی رنگ Passivhaus در شرق لندن موافقت می کند


مجله معماران
Archio برای خانه های صورتی رنگ Passivhaus در شرق لندن موافقت می کند

طرح های Archio برای سه خانه سفالی صورتی رنگ Passivhaus در گوشه ای “مخلوط” در شرق لندن موافقت برنامه ریزی داده شده است.

The post Archio با خانه های صورتی رنگ Passivhaus در شرق لندن موافقت می کند اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
الا جسلمنبع