DfT اذعان می کند که کار طراحی ایستگاه Euston HS2 با هزینه 105 میلیون پوند دیگر قابل استفاده نیست

مجله معماران
DfT اذعان می کند که کار طراحی ایستگاه Euston HS2 با هزینه 105 میلیون پوند دیگر قابل استفاده نیست

وزارت حمل و نقل (DfT) پس از تصمیم گیری برای کاهش طرح رهبری گریم شاو، “عناصر مهم” کار طراحی اولیه در ایستگاه Euston HS2 را “دیگر نمی توان استفاده کرد” را آشکار کرد.پست 105 میلیون پوند کار طراحی ایستگاه Euston HS2 «دیگر قابل استفاده نیست»، DfT اعتراف کرد که اولین بار در مجله The Architects ظاهر شد.
کاترین کندیمنبع