Forgeworks برای تراس انتهایی دو طبقه «فشرده و بازیگوش» تأییدیه دریافت کرد

The post Forgeworks برای تراس انتهایی دو طبقه «فشرده و بازیگوش» تأییدیه دریافت کرد اولین بار در مجله The Architects
ایان وینفاسمنبع

مجله معماران
Forgeworks برای تراس انتهایی دو طبقه «فشرده و بازیگوش» تأییدیه دریافت کرد

به Forgeworks اجازه داده شد تا یک خانه دو خوابه در انتهای تراس را در سایتی به مساحت 67 متر مربع در شرق لندن بسازد.