NAO نشان می‌دهد که هزینه برنامه‌های Euston HS2 برای Euston HS2 به 4.8 میلیارد پوند می‌رسد.


مجله معماران
NAO نشان می‌دهد که هزینه برنامه‌های Euston HS2 برای Euston HS2 به 4.8 میلیارد پوند می‌رسد.

برچسب قیمت ایستگاه HS2 با صرفه جویی در هزینه در Euston که توسط گریمشاو طراحی شده است به 4.8 میلیارد پوند رسیده است – تقریباً دو برابر برآورد سال 2020 و 400 میلیون پوند بیشتر از طرح بزرگتری که جایگزین شده است.

NAO فاش می‌کند که هزینه برنامه‌های Euston HS2 از جنس Grimshaw به 4.8 میلیارد پوند می‌رسد که اولین بار در The Architects’ Journal ظاهر شد.
ریچارد ویتمنبع