Saunt and Burd در میان معماران در پانل بررسی طراحی جدید Westminster

The post Saunt and Burd در میان معماران در پنل بررسی طراحی جدید Westminster اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
کیت هرنمنبع

مجله معماران
Saunt and Burd در میان معماران در پانل بررسی طراحی جدید Westminster

دبورا سانت از DSDHA و کاترین بورد از معماران برد هاوارد از جمله معمارانی هستند که برای بررسی طرح‌های همه پیشرفت‌های جدید بزرگ در وست مینستر انتخاب شده‌اند.