SimpsonHaugh تاییدیه برج Chiswick Roundabout را صادر کرد

مجله معماران
SimpsonHaugh تاییدیه برج Chiswick Roundabout را صادر کرد

شورای هانسلو برج مسکونی 24 طبقه SimpsonHaugh در میدان چیسویک در غرب لندن را تایید کرد.

The post SimpsonHaugh تاییدیه برج Chiswick Roundabout را قطع کرد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
جینو اسپوکیامنبع