Unknown Works اضافات زرد موزی را برای خانه در لیتون ایجاد می کند

The post Unknown Works اضافات زرد موزی را برای خانه ای در لیتون ایجاد می کند اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
راب ویلسونمنبع

مجله معماران
Unknown Works اضافات زرد موزی را برای خانه در لیتون ایجاد می کند

ایوان جلویی با روکش زرد و اتاقک داخلی پشتی، خانه‌ای با تراس آجری در شرق لندن را در بر می‌گیرد و فضا را برای خانواده‌ای جوان می‌افزاید.