آدام خان سرپرستی تیم متنوعی را برای اصلاح 9 سایت برای شورای هاکنی انتخاب کرد

مجله معماران
آدام خان سرپرستی تیم متنوعی را برای اصلاح 9 سایت برای شورای هاکنی انتخاب کرد

شورای هاکنی تیمی به رهبری معماران آدام خان را برای بازسازی مجموعه ای از سایت های متعلق به شورا در دالستون و هاکنی سنترال، از جمله ایستگاه مرکزی هاکنی انتخاب کرده است.پستی که آدام خان سرپرستی تیم مختلفی را برای اصلاح 9 سایت برای شورای هاکنی انتخاب کرد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
مرلین فولچرمنبع تحریریه اخبار معماری آریانا