آیر چمبرلین گانت طرح هایی را برای استودیوی هنری دانشگاه بورنموث ارائه می دهد

The post Ayre Chamberlain Gaunt طرح هایی را برای استودیوی هنری دانشگاه بورنموث ارائه می دهد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
جینو اسپوکیامنبع

مجله معماران
آیر چمبرلین گانت طرح هایی را برای استودیوی هنری دانشگاه بورنموث ارائه می دهد

آیر چمبرلین گانت طرح هایی را برای جایگزینی استودیوهای کاری در دانشگاه هنر بورنموث ارائه کرده است