از اعضای شورای شهر خواسته شد که بازسازی “بی مزه” میدان فرشته AHMM را رد کنند

مجله معماران
از اعضای شورای شهر خواسته شد که بازسازی “بی مزه” میدان فرشته AHMM را رد کنند

کمپین‌ها در آخرین تلاش برای نجات یک دفتر پست مدرن از یک بازسازی بی‌مزه طراحی شده توسط AHMM به اعضای شورای شهر ایسلینگتون نامه نوشتند.The post از شوراها خواسته شد که بازسازی “بی مزه” میدان فرشته AHMM را رد کنند اولین بار در مجله The Architects
مایل بودنمنبع