بحث حریم خصوصی Neo Bankside هرگز در نیویورک اتفاق نمی افتاد

The post بحث حریم خصوصی Neo Bankside هرگز در نیویورک اتفاق نمی افتاد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
پیتر موریمنبع مجله معماران
بحث حریم خصوصی Neo Bankside هرگز در نیویورک اتفاق نمی افتاد

پیتر موری می نویسد: پرونده حقوقی مربوط به بازدیدکنندگان تیت مدرن که مشرف به ساکنان بلوک لوکس طراحی شده توسط RSHP هستند، تفاوت های فرهنگی بین لندن و اپل بزرگ را آشکار می کند.