بحث حریم خصوصی Neo Bankside هرگز در نیویورک اتفاق نمی افتاد

مجله معماران
بحث حریم خصوصی Neo Bankside هرگز در نیویورک اتفاق نمی افتاد

پیتر موری می نویسد: پرونده حقوقی مربوط به بازدیدکنندگان تیت مدرن که مشرف به ساکنان بلوک لوکس طراحی شده توسط RSHP هستند، تفاوت های فرهنگی بین لندن و اپل بزرگ را آشکار می کند. The post بحث حریم خصوصی Neo Bankside هرگز در نیویورک اتفاق نمی افتاد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
پیتر موریمنبع