برنامه‌های توسعه کتابخانه بریتانیای مشاجره‌آمیز RSHP برای تصویب قرار گرفت

مجله معماران
برنامه‌های توسعه کتابخانه بریتانیای مشاجره‌آمیز RSHP برای تصویب قرار گرفت

برنامه های بحث برانگیز RSHP برای گسترش ساختمان کتابخانه بریتانیا در فهرست درجه یک برای تایید توسط افسران برنامه ریزی کمدن توصیه شده است.The post طرح های بحث برانگیز گسترش کتابخانه بریتانیایی RSHP برای تصویب اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
جینو اسپوکیامنبع