برنامه‌های نیروگاه هسته‌ای سایزول سی گریمشاو 700 میلیون پوند افزایش بودجه داشت

بیایید و به اعتراض در Sizewell بپیوندید. این مالیات و هزینه های انرژی شماست که هزینه این فیل سفید ناخواسته و غیرضروری را می دهد pic.twitter.com/ULzxEdyAQ2

منبع:Fotogenix / Shutterstock.com

– توقف Sizewell C (TEAGS) (@StopSizewellC) 1 سپتامبر 2022

منبع