برنامه‌های نیروگاه هسته‌ای سایزول سی گریمشاو 700 میلیون پوند افزایش بودجه داشت

– توقف Sizewell C (TEAGS) (@StopSizewellC) 1 سپتامبر 2022

منبع گریمشاو در سال 2012 برای کار در Sizewell C در کنار معماران Canaway Fleming منصوب شد. این شغل قبلاً در دست RMJM بود.

منبع:Fotogenix / Shutterstock.com