بلوک دانشجویی 12 طبقه CZWG برای باشگاه آرسنال، مجوز برنامه ریزی را دریافت کرد

The post بلوک 12 طبقه دانشجویی CZWG برای باشگاه آرسنال FC مجوز برنامه ریزی را دریافت کرد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
جینو اسپوکیامنبع

مجله معماران
بلوک دانشجویی 12 طبقه CZWG برای باشگاه آرسنال، مجوز برنامه ریزی را دریافت کرد

شورای Islington یک بلوک خوابگاه دانشجویی 284 اتاقه طراحی شده توسط CZWG را برای باشگاه فوتبال آرسنال، نزدیک به ورزشگاه امارات تصویب کرده است.