دانشجویان اتحادیه اروپا در دوره های معماری بریتانیا پس از برگزیت به نصف کاهش یافتند

The post دانشجویان اتحادیه اروپا در دوره های معماری بریتانیا پس از برگزیت به نصف رسید اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
جینو اسپوکیامنبع

مجله معماران
دانشجویان اتحادیه اروپا در دوره های معماری بریتانیا پس از برگزیت به نصف کاهش یافتند

آمارهای جدید نشان می دهد که تعداد دانشجویانی از کشورهای اتحادیه اروپا که در دوره های معماری بریتانیا ثبت نام کرده اند در اولین سال کامل پس از برگزیت بیش از نصف شده است.