دفتر مرکزی کانال 4 ریچارد راجرز لیست درجه دوم را تحویل داد

مجله معماران
دفتر مرکزی کانال 4 ریچارد راجرز لیست درجه دوم را تحویل داد

دفتر مرکزی ریچارد راجرز 29 ساله در کانال 4 در Horseferry Road، مرکز لندن، یک لیست درجه دو داده شده است.The post دفتر مرکزی کانال 4 ریچارد راجرز لیست درجه دوم را تحویل داد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
ریچارد ویت



منبع