دولت برج «ممتاز» هنلی هالبراون در غرب لندن را تأیید کرد

پس از گزارش درخشان بازرس برنامه‌ریزی، دولت برنامه‌های هنلی هالبراون برای یک برج مسکن اجتماعی 20 طبقه در فولهام، غرب لندن را تأیید کرد.منبع