رئیس سابق RIBA، بن دربی‌شایر، از سارقان دوچرخه‌های چرخ‌زن زاویه‌ای جلوگیری می‌کند

The post رئیس سابق RIBA بن دربی‌شایر از سارقان دوچرخه‌سوار با آسیاب زاویه‌ای دفاع کرد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
جینو اسپوکیامنبع

مجله معماران
رئیس سابق RIBA، بن دربی‌شایر، از سارقان دوچرخه‌های چرخ‌زن زاویه‌ای جلوگیری می‌کند

بن دربی‌شایر، رئیس سابق RIBA گفته است که به دلیل تلاش برای سرقت دوچرخه‌اش در روز روشن «غمگین و افسرده» است.