سلدورف برای طرح های بحث برانگیز گالری ملی تاییدیه می گیرد

The post سلدورف برای طرح های بحث برانگیز گالری ملی تاییدیه گرفت اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
جینو اسپوکیامنبع

مجله معماران
سلدورف برای طرح های بحث برانگیز گالری ملی تاییدیه می گیرد

شورای شهر وست مینستر طرح های بحث برانگیز معماران سلدورف را برای بازسازی بال دنیس اسکات براون و رابرت ونچوری در فهرست درجه یک گالری ملی سینزبری تایید کرد.