شروع پروژه و تصویب برنامه ریزی از ماه مارس به شدت کاهش یافته است

مجله معماران
شروع پروژه و تصویب برنامه ریزی از ماه مارس به شدت کاهش یافته است

داده‌های جدید ناگوار نشان می‌دهد که شروع پروژه، تصویب‌های برنامه‌ریزی و تعداد پیمانکارانی که به مشاغل منصوب می‌شوند از مارس امسال به شدت کاهش یافته است.

پست شروع پروژه و کاهش شدید تاییدیه های برنامه ریزی از ماه مارس اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
آنا هایفیلدمنبع