فاز 2 پردیس تحقیقات و نوآوری اورکنی

The post فاز 2 پردیس تحقیقات و نوآوری اورکنی اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع

مجله معماران
فاز 2 پردیس تحقیقات و نوآوری اورکنی

Highlands and Islands Enterprise (HIE) به دنبال یک معمار برای مرحله دوم یک انکوباتور تجاری جدید در Stromness، Orkney است. [Deadline: 23 September 2022]تحریریه اخبار معماری آریانا