مرکز زندگی دانشجویی، دانشگاه هریوت وات

The post مرکز زندگی دانشجویی، دانشگاه هریوت وات اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع مجله معماران
مرکز زندگی دانشجویی، دانشگاه هریوت وات

دانشگاه هریوت وات در حال استخدام یک تیم طراحی برای مرکز دانشجویی جدید 13.3 میلیون پوندی در ریکارتون است. [Deadline: 9 May 2023]