معماران گلن هاولز مجدداً با نام «هاولز» نام تجاری خود را تغییر دادند.

The post معماران گلن هاولز دوباره برند خود را به عنوان “هاولز” تغییر داد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
آنا هایفیلدمنبع

مجله معماران
معماران گلن هاولز مجدداً با نام «هاولز» نام تجاری خود را تغییر دادند.

معماران گلن هاولز پس از 23 سال در عمل به سادگی به هاولز تغییر نام می دهند.