نه پروژه در فهرست نهایی جوایز RIBA East Midlands 2023 قرار گرفتند

پست نه پروژه در فهرست نهایی جوایز RIBA East Midlands در سال 2023 اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
فران ویلیامزمنبع مجله معماران
نه پروژه در فهرست نهایی جوایز RIBA East Midlands 2023 قرار گرفتند

گسترش دایکین مارشال به کلبه جورج گیلبرت اسکات در روستایی لینکلن شایر در میان 9 ساختمانی است که برای جوایز منطقه ای RIBA East Midlands امسال در فهرست نهایی قرار گرفته است.