پرجمعیت و منچسترسیتی چشم به گسترش اتحاد

The post گسترش جمعیت و منچستر سیتی به اتحاد پیوست اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
جینو اسپوکیامنبع مجله معماران
پرجمعیت و منچسترسیتی چشم به گسترش اتحاد

باشگاه فوتبال پرجمعیت و منچستر سیتی قصد دارند ظرفیت ورزشگاه اتحاد را به بیش از 60000 نفر افزایش دهند.

تحریریه اخبار معماری آریانا