پیشنهادهای مسکن “مضر” JTP در کلیسای جامع گیلدفورد – دوباره مسدود شد

مجله معماران
پیشنهادهای مسکن “مضر” JTP در کلیسای جامع گیلدفورد – دوباره مسدود شد

پیشنهادهای تجدید نظر شده JTP برای توسعه مسکن در آستانه کلیسای جامع گیلدفورد که در فهرست درجه II* ثبت شده است رد شده است.

پست پیشنهادات مسکن «مضر» JTP در کلیسای جامع گیلدفورد مسدود شد – دوباره اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
آنا هایفیلدمنبع