کتاب طراحی: الی هاردی

The post Sketchbook: Ellie Hardie اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
آلن گوردونمنبع مجله معماران
کتاب طراحی: الی هاردی

سری کتاب‌های طراحی AJ، ویترینی از طرح‌ها و طرح‌های مفهومی توسط معماران و طراحان است. طرح های امروزی توسط الی هاردی، دستیار معماری قسمت اول در Levitt Bernstein است.