کتاب طرح: گورمیت سیان


مجله معماران
کتاب طرح: گورمیت سیان

سری کتاب‌های طراحی AJ، ویترینی از طرح‌ها و طرح‌های مفهومی توسط معماران و طراحان است. طرح های امروز توسط گورمیت سیان، مدیر دفتر سیان است

The post Sketchbook: Gurmeet Sian first on The Architects’ Journal ظاهر شد
آلن گوردونمنبع

تحریریه اخبار معماری آریانا