HTA Design جایگزین CZWG در طرح برج Croydon که مدت ها در انتظار آن بودیم

مجله معماران
HTA Design جایگزین CZWG در طرح برج Croydon که مدت ها در انتظار آن بودیم

HTA Design برای طراحی نقشه های جدید برای سایتی در جنوب لندن منصوب شده است که زمانی برای یک برج 68 طبقه به طرحی توسط CZWG Architects ساخته شده بود.

The post طراحی HTA جایگزین CZWG در طرح برج کرویدون که مدت ها در انتظار آن بودیم ظاهر شد اولین بار در مجله معماران
جینو اسپوکیامنبع